БУЯНТ СУМЫН ИТХ ХУРАЛДЛАА

 

Сумын ÈÒÕ-аар орон нутгийн бодлогын чанартай  äàðààõ àñóóäëûã õýëýëöëýý.

  1. 2015 îíû òºñâèéí òîäîòãîëûí òóõай.
  2. Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàíãèéí 2015 îíû õóâèàðëàëò.
  3. Èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ, ýçýìø¿¿ëýõ òàëààð 2014 îíä õèéñýí àæëûí òàéëàí. 2015 îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí åðºíõèé òºëºâëºãººг хэлэлцэж баталлаа.